1. philosof
 2. Zuker
 3. ITX
 4. sidleki
 5. Benderfry
 6. Evo500
 7. Nafanya
 8. supradaenn
 9. ITX
 10. nononora
 11. Ingrimmsch
 12. alpha_de
 13. Jold
 14. Aukey
 15. Nils.86
 16. Aukey
 17. Aukey
 18. Harry39
 19. delpiero223
 20. Aukey